رایگان سازی تعرفه ترافیک، توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل انجام شده است.