تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/6/28 | 

📞۶۶۹۶۷۴۱۶
📞۵۹۴۸-۵۹۴۹-۵۹۴۷- ۵۴۹۵


 
نام دانشکده
شماره پشتیبانی (در ساعات اداری)
مهندسی نساجی
۶۴۵۴۲۶۰۲
ریاضی و علوم کامپیوتر
۶۴۵۴۲۵۱۴
فیزیک و مهندسی انرژی
۶۴۵۴۵۲۲۵
شیمی
۶۴۵۴۵۸۹۰
مهندسی معدن
۶۴۵۴۲۹۶۴
مهندسی برق
۶۴۵۴۳۳۸۴
۶۴۵۴۳۳۹۶
مهندسی پزشکی
۶۴۵۴۲۳۹۶
مهندس پلیمر
۶۴۵۴۲۴۰۸
۶۴۵۴۲۴۱۸
مهندسی دریا
۶۴۵۴۳۵۰۸
مهندسی شیمی
۶۴۵۴۳۱۷۳
۶۴۵۴۳۱۸۱
۶۴۵۴۳۱۲۶
مهندسی صنایع
۶۴۵۴۵۳۲۰
۶۴۵۴۵۳۲۱
مهندسی عمران
۶۴۵۴۳۰۴۶
۶۴۵۴۳۰۴۳
مهندسی کامپیوتر
۶۴۵۴۲۷۰۵
مهندسی مکانیک
۶۴۵۴۳۴۳۹
مهندسی نفت
۶۴۵۴۵۱۵۱
مهندسی هوافضا
۶۴۵۴۳۲۲۸
واحد دانشگاهی گرمسار
۰۲۳-۳۴۲۳۹۵۳۰
الی ۹۵۳۴
داخلی ۱۱۵