کانالهای اطلاع رسانی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی دانشگاه یکی از لینکهای زیر را دنبال کنید:

لینک کانال اطلاع رسانی در سامانه بله
لینک کانال اطلاع رسانی در سامانه تلگرام