مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
کانالهای اطلاع رسانی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی دانشگاه یکی از لینکهای زیر را دنبال کنید:

لینک کانال اطلاع رسانی در سامانه بله
لینک کانال اطلاع رسانی در سامانه تلگرام
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.5180.fa
برگشت به اصل مطلب