مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
رایگان سازی حجم اینترنت مصرفی برای سامانه بیگبلوباتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/8 | 
 بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم می رساند که، حجم اینترنت مصرفی برای سامانه بیگبلوباتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رایگان شده است.                                                                                                                                      

 باتشکر
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی
📞۶۶۹۶۷۴۱۶
📞۵۴۹۵- ۵۹۴۷- ۵۹۴۸- ۵۹۴۹
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.5694.fa
برگشت به اصل مطلب